O edukacji nie zawsze w prosty sposób. A może?

Opublikowane przez Redaktor w dniu

W komunikacji nazwy, skróty, specjalistyczne opisy, które na co dzień nie są używane, powodują zamieszanie i dezorientację. Szczególnie trudno porozumieć się, kiedy naukowcy chcą rozmawiać z doświadczonymi praktykami, na co dzień zajętymi obowiązkami w swojej nienaukowej dziedzinie, i posługują się hermetycznymi hasłami. Jednak można się porozumieć! Dowodem jest współpraca specjalistów z zakresu edukacji z zarządcami nieruchomości i pośrednikami w obrocie nieruchomościami.

Od początku istnienia czasopisma misją redakcji Administrator i Menedżer Nieruchomości (AiMN) jest zbieranie wiedzy, dzielnie się nią i edukowanie sektora nieruchomości. Jest to realizowane na różnych polach: czasopismo, fachowy portal, szkolenia, konferencje własne i organizowane przez inne podmioty, debaty redakcyjne. Od blisko dwóch lat działania na rzecz edukacji w ramach redakcji nabrały nowego kształtu. Dzięki ścisłej współpracy z Polską Federacją Rynku Nieruchomości (PFRN), Polską Federacją Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych (PFSZN), Polską Federacją Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości (PFOZAiWN), Polskim Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości (PSZN), Dolnośląskim Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości (DSZN) oraz Ogólnopolską Izbą Gospodarki Nieruchomościami (OiGN) podjęte zostały prace nad kilkoma długoterminowymi projektami, istotnymi z punktu widzenia wzrostu prestiżu zawodów nieruchomościowych oraz wsparcia edukacji obecnych i przyszłych pracowników istotnych dla rozwoju sektora.

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Nieruchomości (SRKN) 

Przygotowana w ramach projektu ZSK3 „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”.

Był to pierwszy projekt z cyklu, ale o tyle istotny, że zainicjowany przez środowisko. Wyjątkowy również dlatego, że niemal w całości był przeprowadzony online. Efektem kilkumiesięcznego wysiłku grona zaangażowanych ekspertów było powstanie spójnego dokumentu SRKN. Jest to jedna z istniejących obecnie szesnastu ram. „Warto podkreślić, że pomysł tworzenia sektorowych ram kwalifikacji (SRK) oraz włączania ich do systemu w Polsce pojawił się jako jeden z pierwszych w Europie. Obecnie podobne rozwiązanie jest realizowane na Łotwie, a inne kraje pracują nad własnymi wersjami” [fragm. publikacji: SRKN, str. 16].

Może Cię zainteresuje: Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Nieruchomości [PUBLIKACJA DO POBRANIA]

Kwalifikacje cząstkowe 

Kolejnym projektem, wpisującym się w opracowaną już SRKN, i realizowanym przez przedstawicieli tego sektora, jest przygotowanie opisów kwalifikacji cząstkowych. W ramach współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE) – w oparciu o projekt pt. „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK 4”, wpisujący się w realizowany przez Instytut Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER – zostały opisane trzy kwalifikacje cząstkowe: 

  1. Analizowanie stanu prawnego, finansowego i fizycznego nieruchomości – administrator/zarządca nieruchomości;
  2. Planowanie zapotrzebowania i monitorowanie zużycia mediów w nieruchomości;
  3. Wykonywanie analizy nieruchomości w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami.

W pracach nad opisem brało udział grono ekspertów, zaangażowanych przez Federacje, oraz przedstawiciele IBE. Opisy powyższych kwalifikacji cząstkowych są już przygotowane. Dwie z nich obecnie podlegają ocenie według obowiązujących procedur. Natomiast trzecia kwalifikacja będzie procedowana od początku grudnia. Cały proces oceny i konsultacji zajmie jeszcze kilka miesięcy.

Pilotażowe wdrożenie

Przygotowanie SRKN otworzyło drogę do dalszych prac w sektorze. Jednym z kolejnych kroków, który był możliwy i został podjęty, było przeprowadzenie pilotażowego wdrożenia SKRN w przedsiębiorstwach działających w nieruchomościach (tytuł projektu „Wykonanie pilotażowych wdrożeń wybranych Sektorowych Ram Kwalifikacji w zakresie rozwoju kompetencji w podmiotach branżowych”, usługa realizowana na rzecz IBE). Jest to projekt wyjątkowy, ponieważ ma pokazywać, jak można praktycznie wykorzystać SRKN w działających podmiotach.

W ramach współpracy przygotowano metodologię projektowania rozwiązań w obszarze:

  • opisywania stanowisk pracy,
  • rekrutacji i selekcji kandydatów,
  • audytu kompetencji, analizy potrzeb szkoleniowych i planowania rozwoju pracowników.

Jednym z efektów projektu będzie przewodnik, który będzie pomocny większości podmiotów, działających w sektorze nieruchomości (szerzej na ten temat w następnym artykule).

Co dalej?

Na tym nie koniec. Pomysłów na dalsze działania jest co najmniej kilka. Wszystkie są istotne dla rozwoju współpracy w sektorze, podnoszenia jego prestiżu oraz podnoszenia efektywności edukacji kadr. Mamy nadzieję, że jednym z kolejnych projektów będzie umożliwienie współpracy ze szkołami branżowymi i uczelniami wyższymi. Pozwoli to przygotować ofertę edukacyjną, popartą praktykami i stażami, skrojoną na potrzeby sektora.

Dialog edukacji z sektorem nieruchomości jest niezbędny, by sprostać rosnącym wymaganiom klientów i rozwijającej się technologii. Być może powołanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Sektorze Nieruchomości pozwoli zintensyfikować działania, zwłaszcza z otoczeniem biznesowym. Dobrym przykładem, na którym można się opierać, planując przyszłe działania, jest Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych i Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej. Obie rady działają dynamicznie, są istotnym partnerem dla instytucji państwowych, kształtują edukację w swoich sektorach oraz rekomendują obszary dofinasowania szkoleń dla swoich sektorów. Wymiana wiedzy i wspólne działania dają wymierne efekty w obu przypadkach.

Może Ci się spodoba: Rozpoczynamy pilotażowe wdrożenie Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Nieruchomości

Nadzieja na zmiany

Współpraca oparta o zrozumienie potrzeb i ta, w której używa się języka korzyści, daje efekty budzące nadzieję na pozytywne zmiany w edukacji i dostosowywanie kadr do potrzeb sektora. W kolejnych numerach AiMN przedstawimy zachodzące zmiany z perspektywy IBE, partnerów współpracujących – firm MABEA i EPRD oraz przede wszystkim z punktu widzenia organizacji, aktywnie zaangażowanych w poszczególne projekty.

/Michał Grodzki/

Słownik pojęć

Sektor – ogół przedsiębiorstw wytwarzających wyroby lub usługi o podobnym przeznaczeniu. Kryterium wyodrębnienia danego sektora jest korzystanie przez jego uczestników z tych samych technologii, tych samych źródeł zaopatrzenia oraz zaspokajanie tych samych potrzeb nabywców [wikipedia]. W artykule „sektor” odnosi się do sektora nieruchomości (zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości).

Kwalifikacja – zestaw wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wymaganych do realizacji składowych zadań zawodowych. Określony zestaw efektów uczenia się, których osiągnięcie sprawdzono w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzono przez upoważnioną instytucję. 

Kwalifikacja pełna – nadawana wyłącznie w ramach systemów oświaty i szkolnictwa wyższego po osiągnięciu efektów uczenia się odpowiadających wymaganiom dla kwalifikacji nadawanych po określonych etapach kształcenia w ramach edukacji formalnej. [wikipedia]

Kwalifikacja cząstkowa – to wszystkie kwalifikacje włączone do ZSK, które nie są kwalifikacjami pełnymi. Kwalifikacje cząstkowe mogą być tworzone zarówno w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego, jak i poza nimi. W przypadku kwalifikacji cząstkowych zakres wymaganych efektów uczenia się jest z zasady węższy niż w przypadku kwalifikacji pełnych. Na ogół wymagania te są związane z określonym rodzajem działalności. [https://kwalifikacje.edu.pl/baza-wiedzy/slowniczek/]

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) – wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do ZSK i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji. To kluczowe narzędzie idei uczenia się przez całe życie. W ZSK najważniejsze jest to, co potrafimy, jakie mamy umiejętności i kompetencje, a nie to, gdzie się tego nauczyliśmy. [https://kwalifikacje.edu.pl/baza-wiedzy/slowniczek/]

Sektorowa Rama Kwalifikacji – opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych Ram Kwalifikacji odpowiadają poszczególnym poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Instytucja certyfikująca (IC) – podmiot posiadający uprawnienia do nadawania kwalifikacji do ZSK.

Podmiot zewnętrznego zapewnienia jakości (PZZJ) – odpowiada za jakość i transparentność nadawania certyfikatów.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – organ, który umożliwia przedsiębiorcom oddziaływanie na usługi edukacyjne – na to, czego i jak uczą polskie szkoły, uczelnie, instytucje szkoleniowe. Jest odpowiedzialna za współpracę z pracodawcami i jednostkami naukowymi oraz za wyznaczanie kierunku zmian w edukacji w sektorze.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *