Struktura

Informacja na temat struktury Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Nieruchomości 

Sektorowa Rama Kwalifikacji to uporządkowany zbiór kompetencji charakterystycznych dla danego sektora. Powstaje ona na podstawie szeroko zakrojonych badań kompetencji funkcjonujących w danym sektorze. W czasie badania identyfikowane są kompetencje, które są wymagane do realizacji zadań zawodowych. W badaniach uczestniczą pracodawcy oraz przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz sektora. Do opracowania sektorowej ramy kwalifikacji angażowany jest zespół składający się z ekspertów reprezentujących wszystkie obszary funkcjonowania sektora.

Sektorowe Ramy Kwalifikacji są narzędziem opracowywanym w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Więcej informacji o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji znajdą Państwo na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych

Narzędzie, jakim jest Sektorowa Rama Kwalifikacji, może być wykorzystywane do wsparcia procesów związanych z opisywaniem i włączaniem kwalifikacji rynkowych, projektowaniem programów szkoleniowych, opracowywaniem standardów jakości opartych na wymogach kompetencyjnych dla osób wykonujących zadania w sektorze.  Możliwości wykorzystania Sektorowych Ram Kwalifikacji szerzej omówiono w prezentacji.

Sektorowa Rama Kwalifikacji to zbiór kompetencji zidentyfikowanych podczas badania i uporządkowanych według ściśle określonej struktury. Elementami struktury SRK są:

 • kategorie kompetencji (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne),
 • wyznaczniki sektorowe,
 • wiązki kompetencji,
 • poziomy kompetencji odnoszące się do Polskiej Ramy Kwalifikacji.
 • Kategorie kompetencji wskazują, czy kompetencja dotyczy wiedzy (tego, co osoba zna i rozumie), umiejętności (co potrafi) czy kompetencji społecznych (jaką prezentuje postawę, do jakich zachowań jest gotowa).  Poszczególne kategorie kompetencji mają w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji przypisane kolory: wiedza – niebieski, umiejętności – zielony, kompetencje społeczne – pomarańczowy.

  Wyznaczniki sektorowe to grupy kompetencji kluczowych dla sektora nieruchomości odnoszące się do poszczególnych aspektów działalności w sektorze. Ich zadaniem jest określać sektor, tj. wskazywać obszary objęte SRK dla Sektora Nieruchomości oraz porządkować kompetencje według zagadnień tematycznych.

  Dla Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Nieruchomości wyodrębniono następujące wyznaczniki sektorowe dla kategorii wiedza i umiejętności:
 • nieruchomość,
 • transakcja,
 • klient,
 • otoczenie i rynek,
 • bezpieczeństwo i środowisko,
 • finanse.
 • Kompetencje społeczne pogrupowano według następujących wyznaczników:
 • odpowiedzialność,
 • zasady postępowania,
 • komunikacja.
 • Wiązki kompetencji to zbiór kompetencji odnoszących się do tego samego zagadnienia ułożonych zgodnie z rosnącym stopniem złożoności kompetencji. Przykładowe wiązki kompetencji ujęte w Sektorowej Ramie Kwalifikacji dla Sektora Nieruchomości dla różnych kategorii:

  Kompetencje ujęte w Sektorowej Ramie Kwalifikacji mają przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, który odpowiada ich stopniowi skomplikowania. Strukturę i omówienie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji zawiera publikacja Instytutu Badań Edukacyjnych

  Strukturę Sektorowej Ramy Kwalifikacji przedstawia poniższy rysunek poglądowy.