Harmonogram

Opracowanie projektu SRK dla Nieruchomości przebiegać będzie w trzech głównych etapach:

Etap I

Opracowanie wstępnego projektu SRK dla Nieruchomości przez zespół ekspertów.

Etap II

Konsultacje wstępnego projektu SRK dla Nieruchomości w środowisku sektora (wśród przedstawicieli dominujących i kluczowych podmiotów oraz interesariuszy sektora) oraz jego weryfikacja.

Etap III

Opracowanie wytycznych w zakresie wdrażania i wykorzystania SRK dla Nieruchomości dla różnych grup interesariuszy oraz materiałów dodatkowych.

Dla zapewnienia właściwej realizacji przedsięwzięcia oraz ułatwienia jego monitorowania, Wykonawca wyodrębnił Etap 0 (Etap przygotowawczy). W trakcie jego trwania m.in. zostali wdrożeni do pracy eksperci zaangażowani do realizacji zamówienia oraz została opracowana i przedstawiona do akceptacji przez Zamawiającego „Koncepcja merytoryczna opracowania projektu SRK dla Nieruchomości”. Na tym etapie prace prowadzone były w formie spotkań i warsztatów (realizowanych także zdalnie).

HARMONOGRAM PRAC

I etap: przygotowanie wstępne projektu SRK N 

Webinarium – wprowadzenie z ZSK i SRK

26 czerwca

Webinarium – wprowadzenie z ZSK i SRK

8-9 lipca

Dostarczenie wstępnego projektu SRK N do analizy Zespołowi Ekspertów

10-17 lipca

Webinaria dla ekspertów – praca w grupach 

13-16 lipca

Praca nad Koncepcją weryfikacji SRK N

Przesłanie opracowanego materiału do zespołu ekspertów do analizy

27 lipca

Webinarium – omówienie opracowanego materiału, ewentualne uwagi ekspertów

30 lipca

Przesłanie wstępnego projektu SRK N i opracowanej Koncepcji weryfikacji SRKN do IBE

31 lipca

II etap: konsultacje wstępnego projektu SRK N

Przeprowadzenie badania ilościowego – ankieta

do 30 września

Trzy webinaria konsultacyjne z przedstawicielami dominujących i kluczowych podmiotów oraz najważniejszych grup interesariuszy sektora

od 6 sierpnia

Przeprowadzenie badania jakościowego – wywiady FGI 

sierpień/wrzesień

Organizacja seminarium podsumowującego

do 13 listopada