SRK N szansą na sprostanie wyzwaniom rynku

Opublikowane przez Administrator24.info w dniu

Rynek nieruchomości i pozostałe sektory gospodarki są ze sobą silnie powiązane i współzależne, co oznacza, iż sektor nieruchomości oddziałuje na sytuację makroekonomiczną oraz finansową kraju. Wystarczy podać, że rynek nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce to 196% PKB oraz 58% majątku trwałego w gospodarce. Aby rynek ten mógł funkcjonować i konkurować z powodzeniem z zagranicznymi firmami, które chętnie wchodzą do Polski, musi dysponować kadrą, przygotowaną merytorycznie do podejmowania wyzwań, związanych ze zmieniającymi się nieustannie regułami gry rynkowej. SRK N stwarza takie szanse.

Nikogo nie trzeba już przekonywać, jak ważny dla gospodarki narodowej jest sektor nieruchomości. Jego szczególną rolę podkreśla fakt, że wartość, przeżywającego ciągły rozwój rynku nieruchomości, nieustannie rośnie. Poddawany ciągłym zmianom rynek stawia przed osobami, zajmującymi się obsługą nieruchomości nieustannie nowe zadania. Nowoczesne technologie są obecne już wszędzie, również w „starym” budownictwie. 

Zupełnie nowej wiedzy i umiejętności wymagać będzie odnalezienie się w sytuacjach, o jakich coraz częściej mówią np. analitycy rynku inwestycyjnego. Zwracają oni uwagę na rosnące znaczenie branż i zjawisk, wywoływanych przez przyśpieszony przez pandemię, rozwój e-commerce oraz tzw. ekonomii współdzielenia (co-sharing). W ich opinii może to spowodować spadek zainteresowania nieruchomościami biurowymi czy dużymi nieruchomościami związanymi z działalnością handlową. Stanowi to potencjalne zagrożenia dla właścicieli tych nieruchomości i ich administratorów oraz może wymusić zmianę charakteru świadczonych przez nich usług, np. przez wprowadzenie funkcji mieszkalnych. 

Nowym zjawiskiem na rynku jest tworzenie prywatnych akademików oraz mikromieszkań (powstałych w wyniku przebudowy większych lokali na 2–3 mniejsze kawalerki) jako reakcji rynku na małą podaż tanich mieszkań. 

Na razie niszowy rynek nieruchomości senioralnych (senior housing – serwisowane nieruchomości mieszkalne typu co-living, stworzone z myślą o specyficznych potrzebach osób starszych) również będzie się rozwijał i wymagał posiadania nowych kompetencji. 

Oczekiwania rynku nieustannie rosną, a poprzeczkę podnoszą koncerny zagraniczne, które oczekują innej wiedzy niż proponowana przez polskie placówki edukacyjne czy też organizacje środowiskowe, oferujące szkolenia. Pracodawcy np. komercyjni już poszukują m.in. developement managerów – osób odpowiedzialnych za rozwój firmy; lease and property management, czyli specjalistów, którzy zajmą się skutecznie wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami; osób do działów investment, posiadających wiedzę z zakresu due dilligence (due diligence nieruchomości).

W segmencie mieszkaniowym natomiast właściciele, użytkownicy, najemcy zaczęli oczekiwać wiedzy i umiejętności, pozwalających na zarządzanie nie tylko wartością nieruchomości, ale także oczekiwaniami, a nawet zmianą, np. demograficzną, np. dostosowaniem otoczenia do zmieniającej się struktury wiekowej mieszkańców. Wzrosły oczekiwania również wobec pośredników w obrocie nieruchomościami. Coraz popularniejsza staje się m.in. usługa home staging.

Na braki rynkowe – SRK N

To oczywiście tylko przykłady oczekiwań pracodawców z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wobec osób zajmujących się nieruchomościami. Ich brak może podważyć zaufanie do całej branży, zwłaszcza, że w sektorze nieruchomości dominujący udział (90,9%) mają najmniejsze podmioty, zatrudniające maks. 9 osób. Bazują one na raz określonym standardzie i sposobie wykonywania usług i nie szkolą pracowników z prozaicznego powodu – braku funduszy na ten cel.

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Nieruchomości jest odpowiedzią na potrzeby rynku w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników. Może być pomocna przy opracowywaniu programów kształcenia adekwatnych do potrzeb rynku pracy, zwiększenia transparentności występujących kompetencji i kwalifikacji nadawanych w sektorze oraz w planowaniu przez pracowników sektora nieruchomości ich samokształcenia. Identyfikuje bowiem kluczowe obszary kompetencji, pozwalana tworzenie adekwatnych do oczekiwań rynku programów kształcenia i szkolenia pracowników. Daje szansę na wypracowanie wspólnej dla całego środowiska wizji sektora nieruchomości, ze standardami kompetencyjnymi i opisem kwalifikacji rynkowych. Ułatwi też formułowanie kryteriów przy zamawianiu usług czy rekrutowaniu pracowników.

SRK N jest bowiem narzędziem, które wskazuje, jakie elementy wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych są potrzebne do wykonywania określonych zadań w pośrednictwie, administrowaniu, wycenie nieruchomości oraz zarządzaniu nimi, niezależnie od wielkości firmy.

Kto stoi za SRK dla nieruchomości?

Prace nad stworzeniem projektu były realizowane przez konsorcjum EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. (Lider), Grupę Medium Sp. z o.o. Sp. k. (Partner) i MABEA Sp. z o.o. (Partner), które wygrało przetarg ogłoszony przez Instytut Badań Edukacyjnych w grudniu 2019 roku, a rozstrzygnięty w kwietniu 2020 roku. Grupa Medium, wydawca miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości” występowała w imieniu środowiska, które upoważniło ją do reprezentowania swoich interesów.

Sam projekt został opracowany przez zespół ekspertów ze specjalistyczną wiedzą na temat sektora nieruchomości, funkcjonujących w nim podmiotów i relacji między nimi, kompetencji oraz najważniejszych nadawanych kwalifikacji. Zaangażowani specjaliści mieli również wiedzę z zakresu tworzenia kwalifikacji, programów kształcenia i szkoleń na potrzeby branży nieruchomości w kraju i za granicą oraz podstawowe wiadomości dotyczące Polskiej Ramy Kwalifikacji i założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce.

Pracami zespołu eksperckiego kierował dr Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński, pracownik naukowy Katedry Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Do zespołu eksperckiego zaproszono osoby, które reprezentowały różne segmenty sektora, czyli obszar zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i wyceny nieruchomości. W gronie ekspertów znaleźli się zarówno przedstawiciele firm działających w obszarze gospodarowania nieruchomościami, niezależni specjaliści, jak i reprezentanci instytucji zajmujących się kształceniem na rzecz sektora nieruchomości oraz przedstawiciele najważniejszych organizacji branżowych.

Do prac zostali włączeni również eksperci metodyczni, specjalizujący się w zagadnieniach, dotyczących wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w szczególności mający doświadczenie w tworzeniu projektów Sektorowych Ram Kwalifikacji dla innych sektorów.

Warte podkreślenia jest to, że całe to przedsięwzięcie udało się doprowadzić do końca, tylko dzięki zaangażowaniu całego środowiska, które metodykom udzieliło prawie 250 wywiadów na temat wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych w pracy na rzecz rynku nieruchomości.

Autor: Sabina Augustynowicz – redaktor naczelna czasopisma „Administrator i Menedżer Nieruchomości” oraz portalu administrator24.info

Kategorie: Aktualności

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *