Andrzej Rajkiewicz

Opublikowane przez Administrator24.info w dniu

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (WGiSR), praca magisterska dotyczyła oceny stanu technicznego budynków szkolnych w woj. płockim pod kątem opracowania wojewódzkiego planu poprawy stanu infrastruktury społecznej. 

W latach 1982-1991 pracownik naukowo-dydaktyczny WGiSR, prowadzący zajęcia dla studentów kierunku geografia społeczna w zakresie miejskiej gospodarki przestrzennej, zarządzania środowiskowego klęskami żywiołowymi i.in.

W latach 1991-1994 pracownik niemieckiej Fundacji im. Friedricha Eberta, Przedstawicielstwo w Polsce na stanowisku asystenta Dyrektora Programu Społeczno-Gospodarczego, odpowiedzialny za kierowanie projektami, służącymi transformacji gospodarczej Polski. W trakcie pracy nabył praktycznych umiejętności trenera warsztatów, zorientowanych na planowanie projektów (ZOPP-Zielorientierte Projekt Planung).

W okresie 1994-1997 organizator i kierownik oddziału w Polsce niemieckiej firmy komunalnej miasta Mannheim – Mannheimer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft. Kierownik projektu współpracy niemiecko-polskiej dot. modernizacji systemów zaopatrzenia w ciepło w 7 wybranych miastach w Polsce. Odpowiedzialny m.in. za organizację warsztatów ZOPP z udziałem przedstawicieli stron uczestników systemów zaopatrzenia w ciepło: spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorstw ciepłowniczych samorządów, firm energetycznych i innych. Moderator 14 warsztatów ZOPP uwieńczonych sporządzeniem3-letnich planów modernizacji systemów zaopatrzenia w ciepło w 7 miastach Polski północnej (Golub-Dobrzyń, Reda, Kartuzy, Kościerzyna, Zieleniec, Darłowo, Połaniec Zdrój). Plany zostały zrealizowane a powstały standard planowania jest wykorzystywany do dziś przez samorządy. 

Od 1997 roku jest związany z  ośrodkiem poszanowania energii w Warszawie, gdzie aktualnie jest członkiem zarządów Fundacji Poszanowania Energii, Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. i Ogólnokrajowego Stowarzyszenia „Poszanowanie Energii i Środowiska”. Początek pracy w tym ośrodku zbiegł się z uruchomieniem 18 listopada 1998 roku państwowego systemu wspierania termomodernizacji budynków, w którego przygotowaniu ośrodek aktywnie uczestniczył i uruchomił szkolenia, dotyczące audytingu energetycznego budynków, które do tej pory ukończyło ponad 4000 osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy w tym zakresie. Pewną grupę uczestników stanowią zarządcy nieruchomości mający wykształcenie inżynierskie.

W 2009 roku z inicjatyw ośrodka powstał pod patronatem Ministerstwa Budownictwa program edukacyjny Dom Przyjazny, który skierowany został do właścicieli budynków, zarządców nieruchomości, projektantów i urzędników samorządowych w celu upowszechnienia państwowego systemu wsparcia termomodernizacji.  W latach 2009-2014 Andrzej Rajkiewicz był wykładowcą na kilkudziesięciu konferencjach i szkoleniach organizowanych dla zarządców nieruchomości w ramach tego programu,  jak i w ramach projektu Unii Europejskiej InoFin. Ponadto jest współautorem broszury pn. Modernizacja budynków wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej.

W latach 2009-2013 Fundacja Poszanowania Energii opracowała i wdrożyła nowe standardy umiejętności wśród projektantów, doradców energetycznych i zarządców nieruchomości w ramach projektu PARP Nowy Ekspert. Celem projektu był transfer know-how do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w wyżej wymienionych dziedzinach, w zakresie nowoczesnego gospodarowania energią w budynkach. Andrzej Rajkiewicz był koordynatorem tego projektu oraz współautorem pakietu know-how pn. Systemy zarządzania energią w budynkach, w formie podręcznika i pakietu edukacyjnego. W ramach projektu przekazano know-how ponad 240 przedsiębiorcom, w tym 41 w zakresie omawianego pakietu, z których 14 osób uzyskało pełny certyfikat Nowy Ekspert w oparciu o wdrożenie nowej usługi, polegającej na samodzielnym przeprowadzeniu analizy zużycia energii przez budynek, przeprowadzeniu przeglądu budynku pod kątem możliwości ograniczenia zużyć energii i opracowaniu biznes planu dla właściciela nieruchomości, pozwalającego na wdrożenie programu ograniczania zużycia energii przez budynek z wykorzystaniem dostępnych systemów wsparcia.

Od 2014 roku Andrzej Rajkiewicz, poza pracą kierownika projektów doradczych w ośrodku, zajmuje się przygotowywaniem i przeprowadzaniem szkoleń dla prywatnych i publicznych zarządców nieruchomości, odpowiadając na ich zapotrzebowanie lub realizując projekty wspófinansowane przez Unię Europejską, związane z potrzebą większego uwzględniania oddziaływania budynków na zmiany klimatyczne. Tematyka tych szkoleń skupia się wokół następujących zagadnień:

  • Przygotowanie modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej w oparciu o przegląd energetyczny i audyt energetyczny;
  • Rola zarządzania energią w budynkach w celu uzyskania zakładanych efektów modernizacji i ograniczania zmian klimatycznych;
  • Przygotowanie biznes planu modernizacji budynku z uwzględnieniem dostępnych instrumentów wsparcia krajowego i Unii Europejskiej;
  • Wprowadzanie odnawialnych źródeł energii w budynkach.

Do najważniejszych szkoleń, przygotowanych i przeprowadzonych zalicza:

  1. 10.04.2019 – Głęboka modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych dla 50 zarządców nieruchomości z woj. mazowieckiego
  2. 23.11.2018 – Oszczędność energii w budynkach miasta st. Warszawy dla 80 zarządców i administratorów budynków ze wszystkich dzielnic Miasta. 

W marcu 2018 r. brał udział również w programie Ekolokator jako autor materiału edukacyjnego dla zarządców nieruchomości nt. termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Andrzej Rajkiewicz jest również inicjatorem stworzenia nowego standardu przeglądu technicznego budynków zwanego Przeglądem Energetycznym PEB. Metodyka tego przeglądu została sporządzona przez specjalistów ośrodka w 2018 roku i jest stopniowo testowana we współpracy z  zainteresowanymi zarządcami nieruchomości.

Przegląd energetyczny ma na celu ocenę efektywności energetycznej budynku na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji stanu istniejącego oraz wskazanie możliwości poprawy tego stanu przez realizację zaproponowanych usprawnień, jednak koszty i opłacalność rozwiązań określane są dopiero w audycie energetycznym. Istotnym warunkiem osiągnięcia zamierzonego efektu w postaci redukcji zużycia energii jest sposób użytkowania obiektu. We wspólne budowanie tego efektu powinni być czynnie zaangażowani również jego użytkownicy, co najczęściej będzie wymagało od nich zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń i zachowań, nie sprzyjających oszczędzaniu energii. 

Przeglądy energetyczne, jako systemy oceny eksperckiej, mają na celu wskazanie kierunków głębokiej modernizacji, prowadzącej do znacznego zwiększenia efektywności energetycznej budynków, a także poprawę komfortu jego użytkowników. Dodatkowo przyczynią się do poprawy stanu technicznego i bezpieczeństwa użytkowania budynków i instalacji zużywających różne formy energii. Proponowane działania (optymalne i niekiedy bezinwestycyjne) mają prowadzić do obniżenia kosztów zaopatrzenia w energię i zapewnić dłuższą żywotność i mniejszą awaryjność instalacji i urządzeń. Wykorzystanie metodyki PEB przez zarządców nieruchomości wymaga ich przeszkolenia w warunkach warsztatowych i na wybranym budynku w celu potwierdzenia uzyskanej nieformalnej kwalifikacji eksperta ds. PEB.

Metodyka PEB może być m.in. jednym z elementów kształcenia zawodowego w zakresie kwalifikacji dla sektora nieruchomości.

Ponadto, ważną formą działalności jest bezpośredni kontakt z zarządcami nieruchomości, wszystkich sektorów – spółdzielczego, wspólnot mieszkaniowych, zasobów publicznych, podczas dorocznych konferencji, organizowanych przez redakcję czasopisma i portalu „Administrator i Menedżer Nieruchomości”.  Konferencje te są okazją do szerzenia wiedzy na temat zarządzania energią wśród osób, zajmujące się gospodarką nieruchomościami. 

Kategorie: Eksperci