Interesariusze

Projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora nieruchomości (SRK dla Nieruchomości) zostanie opracowany przez zespół ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę na temat sektora nieruchomości (funkcjonujących w nim podmiotów oraz występujących pomiędzy nimi relacji, kompetencji oraz najważniejszych nadawanych kwalifikacji w branży itd.), a także wiedzę z zakresu tworzenia kwalifikacji, programów kształcenia i szkolenia na potrzeby branży nieruchomości w kraju i za granicą oraz podstawową wiedzę na temat Polskiej Ramy Kwalifikacji i założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce.

PFSZN jest dobrowolnym związkiem regionalnych i krajowych stowarzyszeń zarządców nieruchomości. Działa od 1998 roku. Głównym celem Federacji jest dążenie do stworzenia profesjonalnej obsługi rynku nieruchomości w zakresie zarządzania i administrowania, jego rozwoju i sprawnego funkcjonowania oraz dbałości o przestrzeganie na tym rynku zasad etyki zawodowej.

Misją PSZN jest kształtowanie wizerunku zarządcy nieruchomości członka PSZN, jako kompetentnego specjalisty działającego na rzecz właścicieli nieruchomości z najwyższą starannością, według najlepszej wiedzy i zgodnie z Kodeksem Etyki.

Założona w celu upowszechniania inwestycji energooszczędnych i promowania racjonalnego wykorzystania energii, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Głównym obszarem działalności NAPE jest sektor komunalno-bytowy.

Utworzona w styczniu 1995 roku. Działa na rzecz i w interesie 17 regionalnych stowarzyszeń pośredników oraz zarządców nieruchomości. Federacja dąży do odgrywania znaczącej roli w ekonomicznym rozwoju kraju poprzez jasne sformułowanie zasad działalności profesji, jak również poprzez uczestnictwo w procesie ustawodawczym, sprzyjającym rozwojowi polskiego rynku nieruchomości i umacniającym prawo własności.

Powstała w 1992 roku. Organizacja krajowa skupiająca ponad 100 jednostek gospodarczych zajmujących się zarządzaniem i administrowaniem zasobami mieszkaniowymi, komunalnymi, spółdzielczymi oraz zakładowymi, oraz zajmującymi się całokształtem usług komunalnych.